Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Zwrot dopłaty - rozłożenie na raty

Zwrot dopłaty - rozłożenie na raty nienależnie pobranej płatności z ARiMR

Otrzymałem decyzję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ustaleniu nienależnie ponranych płatności, która zobowiązuje mnie do zwrotu 100 000 zł. Wiem, że nie do końca wywiązałem się z programu młody rolnik i nie zamierzam odwoływać się od decyzji, ale nie mam takich pieniędzy aby zwrócić je Agencji. Czy mam szandse na rozłożenie spłaty na raty? Jeśłi tak, jak to zrobić? 

Nienależnie pobrane płatności

Zgodnie z art 29 ustawy o Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa środki publiczne:

  1. pochodzące z funduszy Unii Europejskiej
  2. krajowe, przeznaczone na:współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej,finansowanie przez Agencję pomocy przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej

podlegają zwrotowi, jeżeli płatność lub pomoc finansowa wypłacone z tych środków zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku naruszenia prawa albo regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej lub w przypadkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących przyznawania lub wypłaty płatności lub pomocy finansowej lub zwrotu tych środków lub w postanowieniach umów o przyznaniu pomocy finansowej.

Do płatności nienależnej zalicza się wszelkie przypadki, w których stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu lub zaniechaniu rolnika - np. deklaracja we wniosku była niezgodna ze stanem faktycznym, brak realizacji obowiązków związanych z utrzymaniem gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz przestrzeganiem norm i wymogów, czy też zaniechanie realizacji zobowiązania w odniesieniu do płatności w ramach PROW. A więc są to należności, które powstały z przyczyn leżących po stronie rolnika, również wówczas, gdy nie była to wyłączna przyczyna wypłaty dokonanej w nienależnej wysokości. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 września 2022 r., sygn. aklt: III SA/Łd 455/22)

W sytuacji, kiedy rolnik uzyskuje decyzję o nienależnej płatności ma prawo się od tej decyzji odwołać, co do czasu rozpstrzygnięcia przez organ II instancji powoduje, że decyzja nie jest wykonywana, lub ma prawo ją zaakceptować oddając pobrane środki. 

Ustalone decyzją ostateczną kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych, stają się niepodatkową należnością budżetową wynikającą ze stosunków publicznoprawnych, podlegającą egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że w przypadku braku zwrotu tej płatności w terminie, organ administarcyjny rozpocznie egzekucję tych środków. 

Rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie

Prezes Agencji może umarzać, w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji przypadających jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanych dalej "wierzytelnościami Agencji".

Wierzytelność Agencji może być rozłożona na raty lub termin spłaty wierzytelności Agencji może być odroczony, jeżeli jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi.

Rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenia na raty?

Wniosek o rozłożenie nienależnie pobranej płatności powinien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek;
3) podanie przyczyn ubiegania się o rozłożenie na raty wierzytelności Agencji lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji;
4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika;
5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano lub rozkładano na raty wierzytelność Agencji, lub odraczano termin spłaty wierzytelności Agencji;
6) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;
7) wskazanie źródeł pokrycia spłaty zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 6.

Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności na które się powołuje. 

Umorzenie wierzytelności Agencji albo rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty wierzytelności Agencji następuje na podstawie umowy.

Aby wniosek był skuteczny należy dokładnie opisać i udowodnić argumenty na jakie rolnik się powołuje, załaczyć na dowód swoich twierdzeń dokumentację oraz zaproponować rozsądny harmonogram spłat. 

***

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.
 
W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kontakt@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.
 
Źródła: Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, orzecznistwo sądów administracyjnych,  zdjęcie: pixabay.com;
 
Hasła: zwrot dotacji dla młodego rolnika, zwrot dopłat, zwrot kwot uzyskanych z ARiMR, rozłożenie na raty zwrotu dopłat, jak rozłożyć na rtay płatności do ARiMR