Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Umowa dzierżawy - WZÓR do pobrania

Umowa dzierżawy gruntów rolnych - wzór za darmo do pobrania

Dlaczego warto umowy dzierżawy gruntów rolnych zawierać na piśmie?

Umowa dzierżawy gruntów rolnych powinna być zawarta na piśmie z kilku istotnych powodów:

Jasność i Precyzja: Pisemna umowa pozwala na jasne i precyzyjne określenie warunków dzierżawy, takich jak powierzchnia dzierżawionego terenu, wysokość opłat, okres dzierżawy i inne kluczowe elementy. To eliminuje potencjalne nieporozumienia wynikające z różnych interpretacji ustnych ustaleń.

Dowód Transakcji: Pisemna umowa stanowi trwały dowód transakcji między stronami. W przypadku ewentualnych sporów czy potrzeby odwołania się do warunków umowy, dokument na piśmie jest niezbędny.

Ochrona Prawna: Pisemna forma umowy dostarcza ochrony prawnej dla obu stron. W przypadku jakichkolwiek problemów prawnych lub sporów, umowa na piśmie stanowi solidną podstawę do rozstrzygnięcia kwestii prawnych.

Przejrzystość: Pisemna umowa zwiększa przejrzystość relacji między stronami. Wszystkie warunki są przedstawione w jednym dokumencie, co ułatwia zrozumienie i przestrzeganie zapisów umowy.

Zgodność z Prawem: Niektóre ustaleniaumowne, choć bardzo często wykorzystywane, mogą być niezgodne z prawem. Do takich przykładów należy np. zapis o ponieraniu dopłat przez wydzierżawiającego. 

Możliwość Rozbudowy: W pisemnej umowie łatwiej jest uwzględnić wszystkie szczegóły, takie jak ewentualne rozszerzenie dzierżawy, oddanie w poddzierżawę, nakłady itp. 


Zawierając umowę na piśmie, obie strony zyskują większe bezpieczeństwo i klarowność w transakcji, co przekłada się na lepszą współpracę i unikanie potencjalnych problemów w przyszłości.

Każda sytuacja jest inna dlatego warto umowę dzierżawy gruntów rolnych "uszyć na miarę" i dostosować ją do szczegółowej sytuacji stron. Niekiedy wystarczające jest zawarcie ogólnej umowy dzierżawy, która nie zawiera rozbudowanych zapisów. 

Udostępniam Ci darmowy wzór umowy dzierżawy do pobrania. 

Jeśli potrzebujesz analizy stanu prawnego dotyczącego Twoich nieruchomości chętnie dokonam takiej analizy a następnie sporządze dopasowaną do twoich potrzeb umowę dzierżawy. 

 

 

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH - POBIERZ ZA DARMO

******************************************************************************

UMOWA DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH


 
zawarta w ………………………….., w dniu ………………………………. r. pomiędzy:
 
………………………….., zamieszkała pod adresem: ………………………………………………….., posługująca się numerem identyfikacji PESEL ……………………………………., której dane kontaktowe to: numer telefonu …………………………………., zwana w dalszej części Umowy jako „Wydzierżawiający ”
 a
……………………………………………………………………………….. zamieszkały pod adresem:
……………………………………………………., posługujący się numerem identyfikacji PESEL …………………………, którego dane kontaktowe to: numer telefonu ……………………………,
e-mail: ……………………………………… zwana w dalszej części Umowy dalej jako: „Dzierżawca”

 
§ 1


1.     Wydzierżawiająca oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości …………….., o łącznej powierzchni ……………… ha, składającej się z  działek ewidencyjnych, o numerze …….  dla której Sąd Rejonowy w ……….., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze ……….
2.     Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiotem niniejszej Umowy dzierżawy są nieruchomości rolne o łącznej powierzchni ……………… ha, oznaczone działkami ewidencyjnymi o numerach: …….zwane w dalszej części Umowy również jako „Przedmiot dzierżawy”.
3.     Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomości opisane w § 1 ust. 2 Umowy powyżej, a Dzierżawca Przedmiot Dzierżawy przyjmuje w dzierżawę.
4.     Przedmiot Dzierżawy zostaje wydzierżawiony na cele prowadzenia działalności rolniczej i do użytkowania rolnego.
5.     Zabrania się innego wykorzystywania gruntów niż na cele rolne.
6.     Wydanie Przedmiotu dzierżawy na rzecz Dzierżawcy nastąpiło w dniu podpisania niniejszej umowy, co Strony potwierdzają.
7.     Dzierżawca zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, dokonując osobistego wglądu w stan gruntu i jego położenie, jak również w oznaczenie granic Przedmiotu dzierżawy i nie wnosi zastrzeżeń.
8.     Strony zgodnie oświadczają, że stan gruntu i gleby jest znany Dzierżawcy i jest zdatny do użytku rolnego, nie wymaga nakładów w celu prawidłowego użytkowania gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem.
9.     Wydzierżawiający oświadcza, że Przedmiot dzierżawy jest wolny od zajęć w postępowaniu egzekucyjnym, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie stanowi przedmiotu obrotu.

 

§ 2


1.     Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony ……… lat.
2.     Wydzierżawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia z zapłatą całości lub części czynszu dzierżawnego przez Dzierżawce o 3 miesiące. Wydzierżawiający umożliwi Dzierżawcy zapłatę zaległego czynszu dzierżawnego, poprzez skierowanie do Dzierżawcy pisemnego wezwania do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin 14 dni na zapłatę.
3.     Po rozwiązaniu Umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest wydać Przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszony w terminie do 7 dni od dnia upłynięcia terminu wypowiedzenia lub w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4.     Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za pisemnym porozumieniem.


§ 3


1.     Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wydzierżawiającego czynsz dzierżawny w wysokości …… zł brutto za 1 hektar, co daje kwotę ….. zł za cały Przedmiot dzierżawy, rocznie,  z dołu.
2.     Czynsz dzierżawny płatnie będzie w dwóch ratach:
a.     I rata w kwocie …. Zł płatna będzie do dnia ………………. każdego roku;
b.     II rata w kwocie …. Zł płatna będzie do dnia ……………… każdego roku;
3.     W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, czynsz dzierżawny płatny będzie w wysokości stosunkowo obliczonej za okres dzierżawy, do dnia wydania Przedmiotu dzierżawy.
4.     Czynsz płatny jest na rachunek bankowy Wydzierżawiającego o nr ……………………………………………………… , Bank…… …………………………….
5.     Podatek od nieruchomości obciąża Dzierżawcę, który w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu nakazu podatkowego, przekazuje na rzecz Wydzierżawiającego kwotę stanowiącą równowartość podatku rolnego. 


 § 4


1.     Dzierżawca zobowiązuje się:
a.     użytkować  przedmiot  dzierżawy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  i  wymogami prawidłowej gospodarki rolnej;
b.     opłacać  czynsz w  ustalonych  terminach,  a  w  przypadku  zwłoki  zapłacić  odsetki  ustawowe za opóźnienie za każdy dzień
c.     nie  dokonywać   zmian  w  przedmiocie  dzierżawy  bez  pisemnej  zgody Wydzierżawiającego;
d.     nie  udostępniać  osobom  trzecim  przedmiotu  dzierżawy  do  użytkowania  ani  go  nie podnajmować, nawet nieodpłatnie, bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
2.     Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia Przedmiotów Dzierżawy bez zgody Wydzierżawiającej.
3.     Dzierżawca uprawniony jest do prowadzenia działalności rolniczej na Przedmiocie dzierżawy poprzez uprawę roślin jednorocznych.
4.     Dopłaty bezpośrednie związane z prowadzeniem działalności rolnej ma Przedmiocie dzierżawy pobiera Dzierżawca, zgodnie z ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
5.     Bez pisemnej zgody Wydzierżawiających Dzierżawca nie może oddawać Przedmiotów Dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać od rygorem rozwiązania umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym.
6.     Bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego, pod rygorem nieważności, Dzierżawca nie może w stosunku do Przedmiotu dzierżawy zaciągać zobowiązać długoterminowych, w szczególności w zakresie programów wieloletnich przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


§ 5


1.     Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.     Strony uznają za skuteczne doręczanie wszelkiej korespondencji pomiędzy stronami za pośrednictwem sms i e-mail.
3.     W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowa okazała się nieważna, Umowa pozostaje ważna w pozostałym zakresie a Strony podejmą niezbędne działania celem zastąpienia postanowienia nieważnego postanowieniem, którego treść odpowiadać będzie w możliwie pełnym zakresie celowi określonemu w postanowieniu nieważnym.
4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
5.     Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku braku polubownego rozwiązania, sprawa będzie poddana rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wydzierżawiającego.
 
Wydzierżawiająca                                                      Dzierżawca
 

 

UWAGA

Jeśli skorzystałeś ze sporządzonego przeze mnie i udostępnionego Ci za darmo wzoru umowy dzierżawy gruntów rolnych, uprzejmie proszę o wystawienie mi opinii co zachęca mnie do dalszego dzielenia się z Tobą moją wiedzą  - bezpłatnie. 

Będę Ci wdzięczna za Twoje zaangażowanie!

 

Kliknij w obrazek z gwiazdkami i wystaw opinię!

 

finger-3530353_1280

 

********************************************************************************

Warto pamiętać, że jest to wyłacznie wzór, który nie chroni twoich praw w sposób komplesowy. 

Zawierając umowę na podstawie udostępnionego wzoru ponosisz ryzyko, że nie wszystkie zapisy zostały dopasowane do twoich potrzeb sytuacji faktycznej czy prawnej. 

W celu sporządzenia indywidualnej umowy dzierżawy zapraszam po poradę prawną lub zlecenie sporządzenia indywidualnej umowy dzierżawy. 

Beige Nude Simple Contact Us Instagram Post

***

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.
 
W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy.
 
Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące prawa rolnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.
 
Źródła: Ustawa Kodeks cywilny, zdjęcie: pixabay.com;
 

Hasła: dzierżawa gruntów rolnych, umowa dzierżawy wzór do pobrania, umowa dzierżawy za darmo, prawnik od nieruchomości Lublin, umowa dzierżawy Lublin, adwokat od spraw rolnych Lublin,