Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Odmowna decyzja w sprawie dopłat – co zrobić?

Płatności bezpośrednie przyznawane są w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej również jako Agencja). Od decyzji w sprawie przyznania czy odmowy przyznania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

Odwołanie od decyzji Agencji

Odwołanie od niekorzystnej decyzji należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Z punktu widzenia formalnego odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy by wynikało z niego, iż odwołujący się jest niezadowolony z wydanej w stosunku do niego decyzji. Jednakże, dbałość o własne interesy powinna skłonić odwołującego się do szczegółowego opisywania zarzutów, błędów popełnionych przy wydaniu decyzji. Skuteczne odwołanie powinno zawierać dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz powołanie dowodów na ich poparcie. Organ natomiast powinien szczegółowo rozważyć, zgromadzony własnym staraniem oraz staraniem strony, materiał dowodowy i ustosunkować się do zarzutów i twierdzeń strony. Odwołanie od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania. Należy pamiętać, że odwołanie od decyzji w sprawie o przyznania płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu automatycznie nie wstrzymuje jej wykonania. Można jednak złożyć wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Jeżeli decyzja wydana w wyniku odwołania uwzględnia w całości żądanie rolnika decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

Skarga do sądu administracyjnego

W przypadku nieuwzględnienia odwołania i utrzymania niekorzystnej decyzji w mocy, rolnikowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę można złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenie niekorzystnej decyzji. Należy pamiętać, że przy obliczeniu terminu na wniesienie skargi uwzględnia się wszystkie kalendarzowe dni tygodnia, a nie jedynie dni robocze. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny po dniu lub dniach wolnych. Postępowanie toczy się w oparciu o przepisy postępowania administracyjnego. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy a ciężar udowodnienia okoliczności i faktów, na które się powołuje w skardze spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne. Ciężar dowodu w postępowaniu w przedmiocie przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego spoczywa zawsze na wnioskodawcy. W tym przedmiocie wielokrotnie wypowiadał się sąd administracyjny i podkreślił , że „To do obowiązków rolnika należy wskazanie dokładnych obszarów działek rolnych, jeśli ubiega się o płatności do nich. Działki rolne, ze względu na zmienny ich charakter, nie są przedmiotem wpisu do ewidencji gruntów, ani innych rejestrów. Producent rolny we wniosku o przyznanie płatności jest natomiast zobowiązany podać zarówno działki rolne (ich powierzchnię, prowadzoną na nich uprawę), jak i działki ewidencyjne, na których są one położone. Obowiązek wyznaczenia w terenie i pomiaru powierzchni działek rolnych zgłaszanych do płatności spoczywa zatem wyłącznie na wnioskodawcy. To on ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania we wniosku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Przesłany przez Agencję spersonifikowany załącznik graficzny do wniosku ma zaś jedynie ułatwić i pomóc producentowi rolnemu wypełnienie wniosku. Jednakże to producent rolny musi każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie działki zgłaszane w ubiegłym roku będą przez niego uprawiane, czy ich stan się nie zmienił, np. w wyniku rozrośnięcia się terenów zadrzewionych, zakrzaczonych, zalanych. To producent rolny winien być najlepiej zorientowany w stanie uprawianych przez siebie działek rolnych. Przepisy dotyczące płatności skonstruowane są w sposób rygorystyczny i dyscyplinujący strony do zachowania szczególnej ostrożności przy formułowaniu wniosków o płatności.” (zob. Wyrok NSA z dnia 22 listopada 2018 r., I GSK 2079/18).

Skarga na decyzję odmowną przyznania płatności bezpośrednich powinna zostać sporządzona w sposób bardzo skrupulatny – zawierać wszystkie zarzuty oraz dowody na ich poparcie. Wprawdzie sąd nie jest nimi związany, jednak dobrze sporządzona skarga to duża szansa na jej powodzenie.

Podziel się tym wpisem!