Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Agroturystyka – jakie wymogi muszę spełnić?

Agroturystyka z każdym rokiem zyskuje na popularności. Wielu turystów preferuje odpoczynek w wiejskiej ciszy z dostępem do ekologicznej żywności zamiast zagranicznych wyjazdów. Co raz modniejsze staje się zakładanie gospodarstw agroturystycznych przez zmęczonych wielkomiejskim szumem mieszkańców miast. Jakie wymogi należy spełnić aby założyć agroturystykę? Czy muszę zarejestrować działalność gospodarczą prowadząc agroturystykę? Jakie przepisy prawne obowiązują w branży agroturystycznej? Na te oraz wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź w poniższym wpisie.

Co to jest agroturystyka?

„Agroturystyka” to nic innego jak turystyczne gospodarstwo rolne czy turystyka w oparciu o gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa zapewniajace wakacyjny odpoczynek. Dotyczy pobytu w działającym gospodarstwie, pozwalającym na bezpośrednie interakcje pomiędzy gośćmi a rolnikiem/rodziną rolniczą w celu doświadczenia autentycznych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa i rolniczego stylu życia. Umożliwia spożywanie, zakup lub uczestnictwo w produkcji żywności bezpośrednio od rolnika, często ekologicznej. Niejednokrotnie łączy się z możliwością jazdy konnej; spływami kajakowymi; uczestnictwem w zbiorze miodu, plonów rolnych; uczestnictwem w tradycyjnych obrzędach regionalnych; wędkowanie w przydomowych stawach. Granicą jest wyobraźnia osoby prowadzącej agroturystykę.

Jakie przepisy prawne reguluję branżę agroturystyczną?

Agroturystyka – jakie wymogi muszę spełnić_2Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego regulowane jest przez szereg przepisów prawnych umiejscowionych w różnych aktach prawnych. Nie ma jednej ustawy regulującej sposób i wymogi prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. Zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, gospodarstwa agroturystyczne, jak i obiekty turystyki wiejskiej uznawane są za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w tej ustawie. Ustawa określa wymagania dotyczące wyposażenia, warunków sanitarnych związanych z zakwaterowaniem turystów czy przeciwpożarowych, jakie muszą spełniać gospodarstwa agroturystyczne rozumiane jako inne obiekty. Ponadto, na prowadzących usługi hotelarskie nakłada obowiązek zgłoszenia obiektu do ewidencji prowadzonej przez właściwego wójta ze względu na miejsce położenia obiektu. Przepisy prawne regulujące poszczególne aspekty prowadzenia agroturystyki zostały opisanej w dalszej części wpisu.

Czy rolnik musi zarejestrować działalność gospodarczą prowadząc agroturystykę?

Zgodnie z art. 6 Ustawy Prawo przedsiębiorców, przepisów ustawy nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Wyłączenie to nie ma zatem zastosowania do usług świadczonych przez rolników, które nie mają związku z pobytem turystów. Należy pamiętać, że wyłączenie tyczy się wyłącznie rolników. Kluczowe jest zatem określenie kim jest rolnik. Pomocniczo należy sięgnąć do definicji gospodarstwa rolnego zawartej w ustawie o podatku rolnym oraz definicji rolnika indywidualnego zawartej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Rolnikiem jest osoba prowadząca działalnością wytwórczą w rolnictwie. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Rolnik nie ma obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia agroturystyki. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, kiedy agroturystykę prowadzi osoba, która nie spełnia kryterium definicji rolnika i nie prowadzi gospodarstwa rolnego , np. osoba mieszkająca na wsi ale pracująca zawodowo jako np. księgowy, handlowiec itp. Wówczas, w zależności od tego czy wynajmowanie pokoi będzie odbywało się na zasadzie najmu pokoi (inne źródło dochodów) czy agroturystyki wraz z kompleksem usług okołoagroturystycznych, należy rozważyć rejestrację działalności gospodarczej.

Obowiązki podatkowe w agroturystyce

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Gospodarstwem rolnym, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest gospodarstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, którym – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym jest obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne, zwolnieni są od podatku wówczas gdy liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Jeżeli liczebność pokoi pod wynajem jest większa, powstaje obowiązek podatkowy. Należy pamiętać, że niezależnie ile osób będzie wynajmowało pokoje w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich znajdującego się w jednym gospodarstwie rolnym, to zwolnienie o którym mowa powyżej będzie przysługiwało pod warunkiem, że łączna liczba pokoi wynajmowanych przez wszystkich w tych budynkach mieszkalnych nie przekroczy pięciu.

Kiedy brak jest zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w agroturystyce?

Zwolnieniem z od podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostały objęte dochody z wynajmu pokoi znajdujących się w budynkach innych niż mieszkalne, jak również zwolnienie nie przysługuje wówczas, gdy budynek mieszkalny nie jest położony na terenie gospodarstwa rolnego, a także, gdy budynek mieszkalny i gospodarstwo rolne znajdują się na terenie miasta.

Usługi gastronomiczne w agroturystyce

Agroturystyka – jakie wymogi muszę spełnić_3Żywienie w agroturystyceSprzedaż wyżywienia w ramach podstawowej usługi agroturystycznej jest możliwa tylko tym turystom, którzy przebywają w danym gospodarstwie agroturystycznym, natomiast w ramach prowadzenia usług agroturystycznych wyklucza się żywienie innych osób, które nie korzystają z podstawowej usługi agroturystycznej. Gospodarstwa agroturystyczne serwujące swoim gościom posiłki, powinny pamiętać, że ponoszą odpowiedzialność jako produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu, za wszelkie szkody i uszczerbki na zdrowiu konsumenta, spowodowane złą jakością zdrowotną żywności. Powinny zatem spełnić szereg wymogów sanitarnych, opisanych w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na podmioty działające w sektorze spożywczym Gospodarstwa agroturystyczne, które zajmuje się produkcją żywności mogą serwować posiłki turystom po uprzednim zarejestrowaniu zakładu u właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zgłoszenie i wpis do rejestru takich zakładów wymagany jest 14 dni przed rozpoczęciem żywienia turystów. Prowadząc żywienie turystów i mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności należy stosować zasady dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej.

Odpowiedzialność cywilna

Właściciel prowadzący gospodarstwo agroturystyczne ponosi odpowiedzialność cywilną polegającą na konieczności ponoszenia skutków majątkowych swojego działania, wyrządzającego innym osobom szkodę. Przyczyną ponoszenia takiej odpowiedzialności cywilnej może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także wyrządzenie innej osobie szkody czynem niedozwolonym. W celu zabezpieczenia się przed nieuzasadnionymi roszczeniami gości, warto przygotować i udostępnić w gospodarstwie w widocznym miejscu oraz na witrynie internetowej „Regulamin korzystania z usług Agroturystyki”, a dodatkowo przybywającym wczasowiczom przekazać do zapoznania się w chwili zakupu usługi. Zakup usług agroturystycznych powinien odbywać się na podstawie „Umowy świadczenia usług” co pomoże jasno określić zasady, na jakich turyści przebywają w gospodarstwie. Warto zabezpieczyć swoje prawa i określić obowiązki.Tematów prawnych zwiazanych z agroturystyką jest wiele, a ich opisanie w jednym wpisie prowadziłoby do rozległej publikacji. Przewidujemy zatem serię wpisów dotyczących praw związanych z prowadzeniem agroturystyki. Zachęcamy do śledzenia tej serii.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską. Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące zasad prowadzenia agroturystyki, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc. Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebookuFacebook AGRO-PRAWO. Źródło zdjęć: pixabay.com

Podziel się tym wpisem!