Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Fundusz Ochrony Rolnictwa - rekompensaty dla rolników 2024

FUNDUSZ OCHRONY ROLNICTWA

Celem zasadniczym jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.  

Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Dochody Funduszu będą stanowić:

 • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące
 • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny.

REKOMPENSATA Z FUNDUSZU OCHRONY ROLNICTWA 2024 

W 2024 roku rolnik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne jeżeli:

 • jest producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885)
 • nie otrzymał zapłaty za sprzedane produkty rolne
 • wierzytelność nie uległa przedawnieniu 

Kiedy otrzymasz rekompensatę z FOR?

Rekompensatę z Funduszu Okrony Rolnictwa otrzymasz kiedy dłużnik jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych; jest płatnikiem podatku od towarów i usług
i stał się w 2023 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. 

 

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny w rozumieniu Funduszu Ochrony Rolnictwa 2024?

Dłużnik stał się niewypłacalny jeżeli w 2023 roku:

 • ogłoszono upadłość wobec tego podmiotu
 • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu
 • umorzono postępowanie upadłościowe wobec tego podmiotu
 • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne wobec tego podmiotu na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
 • podmiot będący osobą fizyczną został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności przez ten podmiot

Gdzie złozyć wniosek o wypłatę rekompensaty z FOR?

Wniosek o przyznanie rekompensaty składa się do Dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na jego stronie internetowej, w terminie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca. 

 

Wniosek do pobrania 

Wniosek_o_przyznanie_rekompensaty_na_mocy_ustawy__o_Funduszu_Ochrony_Rolnictwa

 

Jaka kwota rekompensaty przysługuje?

Dokładna wysokość  rekompensaty zostanie ustalona w oparciu o ustaloną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procentową stawkę w oparciu o sumę kwot wierzytelności wynikających ze złożonych w roku 2024 wniosków o przyznanie rekompensaty oraz wysokości środków przeznaczonych do wypłaty na ten cel w roku 2024.

Rekompensata ustalana jest w stosunku do zgłoszonej we wniosku kwoty wierzytelności netto tj. pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz bez odsetek ustawowych za opóźnienie.

Rekompensacie podlegają tylko wierzytelności wynikające z faktur VAT oraz faktur VAT RR. Termin publikacji procentowej stawki przez ministra rolnictwa: do 31.05.2024 r.

 

 

Źródła:Ustawa z 09.05.2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa,