Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Podatek dochodowy a prowadzenie szkółki krzewów i drzew przez rolnika

Chciałbym prowdzić działalność szkółkarską i uprawiać krzewy i małe drzewka iglaste a następnie je sprzedawać w ramach prowadzonego przeze mnie gospodarstwa rolnego. Czy będę zobowiązany odprowadzać podatek dochodowy od przychodów z tej działalności?

 

Wyłączenia z podatku dochodowego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Działalność rolnicza - definicja

W art. 2 ust. 2 ww. ustawy określono, iż działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
    - licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce).

Działy specjalne produkcji rolnej

Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Z powyższych przepisów wynika, iż działy specjalne produkcji rolnej są wyłączone z działalności rolniczej.

Ponadto, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w rozporządzeniu w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych. 

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Poliotyki Regionalnej z dnia 24 listopada 2021  r.
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. rozporządzeniu. Informacje zawarte w wyżej wymienionym akcie mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści aktu, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Produkcja szkółkarska a działalność rolnicza

Prowadzenie produkcji szkółkarskiej  tj. rozmnażanie, uprawa i sprzedaż roślin ozdobnych (krzewy i drzewa iglaste) np.  w plastikowych pojemnikach w przydomowym ogrodzie, sezonowo w okresie od maja do października, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej (o ile okres przechowywania roślin, w którym następuje ich wzrost będzie wynosić co najmniej miesiąc), nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, gdyż działalność powyższa nie została objęta treścią w/w rozporządzenia. 

Przychody z działalności szkółkarskiej a podatek dochodowy

Do przychodów z tej działalności nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rolnik nie będzie zobowiązany do uiszczania podatku dochodowego z tytułu przychodów ze sprzedaży drzewek i krzewów ze swojej szkółki. 

Należy pamiętać, że osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej płacą podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Natomiast przychody z innej działalności rolniczej nie podlegają opodatkowaniu PIT, a podatkowi rolnemu.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rolnego należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - adwokat@jarentowska.pl lub kontakt@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447 lub kontakt przez Formularz kontaktowy. 

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące prawa rolnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Źródła: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;Pismo z dnia 29 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBI/1/415-355/10/ZK; zdjęcie: pixabay.com;