Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Działalność inna niż rolnicza w zabudowie zagrodowej

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, zmienione przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które wprowadzają znaczne ułatwienia w prowadzeniu działalności innej niż rolnicza na gruntach rolnych przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.

Zwolnienie rolników z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Zmiany w przepisach ułatwiają prowadzenie działalności nierolniczej na gruntach rolnych o klasie I-III. Przede wszystkim wprowadzają zwolnienie rolników z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Aby zostać objętym zwolnieniem z powyższych opłat należy spełnić określone warunki.

Czy każdy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia?

Niestety, przewiduje się ograniczenia. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej obejmuje grunty rolne wyłącznie pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową, przy czym powierzchnia nie przekracza 30% powierzchni gruntu rolnego, lecz nie większej niż 0,05 ha.

Rolnik chcący ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej nie może zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej.

Właściciel gruntów wyłączanych z produkcji rolnej, musi zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.
W przypadku, gdy rolnik nie wywiązuje się z prowadzenia działalności rolniczej uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy. Łączyć się to będzie z obowiązkiem uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej niezgodnie z prawem.

Jak wyłączyć grunty rolne z produkcji

Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, powiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy zagrodowej o zamiarze wykonywania tej działalności oraz jednocześnie składa do tego starosty wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji, w terminie 30 dni przed dniem planowanego podjęcia tej działalności.

Do wyłączenia gruntów z produkcji na działalność inna niż rolnicza nie jest wymagane przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.

Powiadomienie starosty o wyłączeniu gruntów rolnych

W powiadomieniu starosty powinny znaleźć się takie elementy jak:

 1. wskazuje się dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową.;
 2. dołącza się plan budynków i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, ze wskazaniem:

  - budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza;
  - całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej;
  - powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza.

Znowelizowane przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzają definicję zabudowy zagrodowej. Zgodnie z art. 4 pkt. 31 ustawy, przez zabudowę zagrodową rozumie się budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.
Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Za działalność rolniczą należy rozumieć działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 • miesiąc – w przypadku roślin;
 • 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek;
 • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

licząc od dnia nabycia.

Odpowiedzialność karna za brak zgłoszenia

Należy pamiętać, że za brak powiadomienia starosty przewidziane są sankcje. Kto, w zabudowie zagrodowej, podejmuje działalność inną niż działalność rolnicza nie powiadamiając właściwego starosty podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresupodziału majątku ależy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską - dwokat@jarentowska.pl lub kancelaria@jarentowska.pl. Możliwy jest także kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 044 447. 

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące podziału majątku wspólnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebookuFacebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com;

Podziel się tym wpisem!