Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Jak zostać rolnikiem, czyli warunki nabycia gospodarstwa rolnego od innego rolnika

Ostatnio zgłosił się do mnie Klient, który postanowił zmienić branże i zostać rolnikiem. Zwrócił się zatem z pytaniem – jakie warunki musi spełnić by nabyć gospodarstwo rolne od innego rolnika?

Na początku wyjaśnić należy czym jest  gospodarstwo rolne oraz kim jest rolnik indywidualny.

Spełnienie przesłanek określonych w tych definicjach otwiera bowiem drogę do nabycia gospodarstwa rolnego. Zgodnie z Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. gospodarstwem rolnym jest:

  • gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego tj. grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
  • w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha.

Należy pamiętać, że samo posiadanie lub własność gospodarstwa rolnego nie mogą być kwalifikowane jako jego prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie działalności rolniczej, co obejmuje również podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie. Konieczne jest zatem prowadzenie  w tym gospodarstwie rolnym określonej działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Za rolnika indywidualnego uważa się natomiast osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Mój Klient nie spełniał zatem powyższych warunków nabycia gospodarstwa rolnego. Nie oznacza to jednak zamknięcia jego drogi do rolnictwa.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnika indywidualnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek:

1)  zbywcy nieruchomości, jeżeli:

  • wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez inne uprawnione podmioty np. rolnika indywidualnego, osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego czy Skarbu Państwa,
  • nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  • w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;

2)  osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

  • posiada kwalifikacje rolnicze albo oświadcza o zamiarze ich uzyskania w celu uzyskania pomocy z funduszy unijnych,
  • daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  • zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego,

która równocześnie, zobowiązuje się, że:

  • będzie prowadziła gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości;
  • będzie prowadziła je osobiście.

Wnioski o zgodę Dyrektora Generalnego KOWR powinny być kierowane do właściwych oddziałów terenowych KOWR, ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem obrotu.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości rolnej można formalnie nabyć gospodarstwo rolne.

Podziel się tym wpisem!