Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Adwokat Lublin: Rozgraniczenie nieruchomości

Na czym polega rozgraniczenie?

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami.

Rozgraniczenie polega na urzędowym ustaleniu przebiegu granicy między sąsiadującymi nieruchomościami. Dokonują tego co do zasady wójtowie (burmistrzowie, prezydenci), a w wypadkach określonych w przepisach również sądy. 

Dla przykładu sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości jest kompetentny do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic nieruchomości jest konieczne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W takiej sytuacji sąd w swoim orzeczeniu kończącym postępowanie zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości.

Postępowanie rozgraniczeniowe składa się  z dwóch etapów- administracyjnego i sądowego

Etap administracyjny rozpoczyna się od złożenia do organu administracyjnego wniosku o rozgraniczenie. Wniosek składa się je do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Po wszczęciu postępowania biegły geodeta ustala przebieg granic na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Ten etap kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w przedmiocie ustalenia przebiegu granic, zawarciem ugody lub skierowaniem sprawy do sądu. 

W sytuacji gdy jedna ze stron postępowania, mimo geodezyjnego ustalenia granic, nie jest zadowolona z ich nowego przebiegu może żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Sądem właściwym do przeprowadzenia tego typu postępowania jest sąd rejonowy właściwy według położenia nieruchomości. Po przekazaniu sprawy do sądu przeprowadzane jest postępowanie dowodowe i ustalany przebieg granic z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Postępowanie dowodowe opiera się na przesłuchaniu świadków i stron postępowania oraz analizie wszelkich dostępnych dokumentów ze spornego obszaru. Przeprowadza się również oględziny spornego terenu, polegające na oględzinach nieruchomości z udziałem sądu. 

W czasie postępowania sądowe możliwe jest podnoszenie wszelkich zarzutów co do przebiegu granic nieruchomości np. zasiedzenie w rozgraniczeniu. 

Zgodnie przepisami  Kodeku cywilnego regulującymi rozgraniczenie, właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Ponato domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Jakie dokumenty przygotować na spotkanie z prawnikiem?

Na spotkanie w kancelarii warto zabrać numery ksiąg wieczystych sąsiadujących działek, mapy ewidencyjnej lub zasadnicze, wyciągi z ewidencji gruntów. W przypadku braku tych dokumentów wystarczy numer księgi wieczystej i numer działki oraz obręb w którym jest położona. Przy pomocy Geoportalu odnajdujemy interesującą nas działkę.

Ile kosztuje sprawa o rozgraniczenie?

Na koszty postępowania rozgraniczeniowego składają się wynagrodzenie geodety gminnego oraz w przypadku skierowania sprawy do sądu opłat sądowa - 200 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł. Dodatkowo zaliczka na biegłego geodetę ok 1500-2000 zł.

Całościowe koszty postępowania sąd przeważnie rozdziela po równo między strony sporu, wychodząc ze słusznego założenia że ustalenie granicy jest w równym interesie obu właścicieli sąsiadujących nieruchomości.

Po zakończeniu postępowania sądowego kosztem opcjonalnym jest zlecenie geodecie (dowolnie wybranemu, nie musi to być biegły sądowy) wyznaczenia granic działek w terenie poprzez ich stabilizację trwałymi znakami granicznymi (tzw. granicznikami).

Honorarium kancelarii ustalane jest jako opłata przygotowawcza za przyjęcie sprawy oraz opłaty za każdą rozprawę lub oględziny działki. 

Adwokat Lublin- rozgraniczenie nieruchomości

Zapraszamy do konsultacji spraw o rozgraniczenie i spraw ze spornymi granicami. Jeżeli niezbędne jest profesjonalne rozgraniczenie nieruchomości – adwokat Justyna Jarentowska  udzieli kompleksowej pomocy prawnej i poprowadczi sprawę kompleksowo.

Zachęcamy do sprawdzenia pełnej oferty usług, jakie oferuje adwokat Lublin Justyna Jarentowska.