Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Odwołanie darowizny nieruchomości

Sprawy o odwołanie darowizy  - Adwokat Lublin

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Darowizna nieruchomości musi być wykonana w formie aktu notarialnego. 

 

Darowiznę nieruchomości można odwołać i odzyskać.

Dobry Adwokat Sprawy Cywilne Lublin.

 

Jedną z częściej zawieranych w życiu codziennym umów jest darowizna. Zazwyczaj to rodzice darują dzieciom nieruchomości, gospodarstwo rolne, samochody,  ciągniki czy pieniądze. Niejednokrotnie przedmioty darowizny mają sporą wartość majątkową i sentymentalną. 

Czasami zdarza się, że po darowiźnie, pomiędzy darczyńcą a obdarowanym dochodzi do konfliktu, a darczyńca chce uczynioną darowiznę cofnąć. 

Cofnięcie darowizny

 „Z chwilą dokonania darowizny powstaje między darczyńcą a obdarowanym szczególny stosunek osobisty, mający charakter moralny, a przejawiający się obowiązkiem wdzięczności obdarowanego. Naruszenie tego obowiązku w sposób dotkliwy dla darczyńcy powoduje konsekwencję przewidzianą w art. 898 § 1 KC, polegającą na powstaniu uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny”.

Sąd Najwyższy w wyroku z 13 października 2005 r., sygn. akt: I CK 112/05 

Odwołanie darowizny - prawnik, pomoc prawna

Zgodnie z art. 898 § 1 i 2 KC „Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności” oraz „Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.[…]”, a zgodnie z art. 899 § 3 KC „Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego”.

Rok na odwołanie darowizny

Jesli będąc darczyńcą czujesz się przez obdarowanego krzywdzony jego działaniami, postawą, zachowaniem, ignorowaniem, unikaniem i innym tego typu zachowaniem wskazującym na możliwe uchybienie obowiązkowi wdzięczności za otrzymaną darowiznę, możesz złożyć obdarowanemu na piśmie oświadczenie o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności (art. 900 KC wymaga pisemnego oświadczenia).

Pamiętaj, że nie możesz się zastanawiać z tym w nieskończoność, tylko masz nieprzekraczalny termin jednego roku na jej odwołanie od dnia, w którym się dowiedziałeś o niewdzięczności, bo inaczej Twoje uprawnienie wygaśnie.

W celu ustalenia początku terminu, o którym stanowi art. 899 § 3 k.c. bada się moment dowiedzenia się o podstawach odwołania darowizny, a nie moment wystąpienia rażącej niewdzięczności.

Gdy rażąco niewdzięczne zachowanie ma charakter ciągły (dotyczy to zwłaszcza zaniechania), termin roczny należy liczyć od chwili, w której stan rażąco niewdzięcznego zachowania ustał.

Pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności

Pismo darczyńcy zawierające oświadczenie o odwołaniu darowizny nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności powinno zawierać takie dane jak:

1) imię i nazwisko darczyńcy;

2) imię i nazwisko obdarowanego z ewentualnymi innymi danymi uniemożliwiającymi jego mylne oznaczenie, a najlepiej PESEL;

3) tytuł, datę i miejsce sporządzenia;

4) oświadczenie o odwołaniu z powodu rażącej niewdzięczności darowizny dokonanej w tym i tym dniu w tym i tym miejscu (oznaczenie darowizny), a jeżeli dokonana była w formie aktu notarialnego, opisanie aktu notarialnego, jego daty, miejsca i notariusza dokonującego czynności notarialnej;

5) dokładne uzasadnienie rażącego charakteru niewdzięczności odczuwanej przez darczyńcę od obdarowanego, najlepiej z określeniem dowodów;

6) wezwanie do zwrotu przedmiotu darowizny i zawarcie umowy zwrotnego przeniesienia własności rzeczy darowanych w wyznaczonym terminie;

7) podpis darczyńcy;

8) doręczenie oświadczenia obdarowanemu w taki sposób, aby miał możliwość zapoznania się z Nim, niezależnie czy obdarowany faktycznie się z Nim zapoznał czy nie.

Sprawa sądowa o odwołanie darowizny Lublin

Jeżeli darczyńca dokona wszystkich powyżej opisanych przeze mnie prawnych działań, to skutecznie złoży oświadczenie o odwołaniu darowizny. Będzie wtedy mógł, w razie niezastosowania się przez obdarowanego do wezwania i odmówienia zawarcia umowy przenoszącej zwrotnie własność przedmiotu darowizny, pozwać obdarowanego przed sąd powszechny i odzyskać własność darowizny dzięki wyrokowi.

Pozew o zwrot darowizny czyli stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy zwrotnie przenoszącej własność darowanej nieruchomości Lublin

Kodeks cywilny tak konstruuje uprawnienie do odwołania umowy darowizny, że złożenie obdarowanemu takiego oświadczenia powoduje powstanie wyłącznie zobowiązania obdarowanego do zawarcia umowy zwrotnie przenoszącej własność darowanych rzeczy, szczególnie nieruchomości. Innymi słowy zachodzi sytuacja taka, jak gdyby darczyńca i obdarowany byli związani umową zobowiązującą obdarowanego do zwrotu, a darczyńcę uprawniającego do domagania się zwrotu darowizny.

Sąd Najwyższy 7 stycznia 1967 r. podjął uchwałę w składzie 7 sędziów nadając jej moc zasady prawnej, zgodnie z którą wyjaśnił, że

 „Oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu”.

Powyższe oznacza, że koniecznym jest po odwołaniu darowizny, zawarcie umowy zwrotnie przenoszącej własność z obdarowanego na darczyńcę. Co zrobić gdy darczyńca odmówi zawarcia takiej umowy?

Należy pozwać go o stwierdzenie przez sąd obowiązku zawarcia takiej umowy.  Gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda, w takich wypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.

 

Przebaczenie a odwołanie darowizny 

Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Należy pamiętać, że przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną, a co za tym idzie nie można na zasadach odwołania darowizny cofnąć skutków przekazania gospodarstwa rolnego. 

Przepisy o odwołaniu darowizny (art. 898-900 k.c.) nie mają zastosowania do przekazania gospodarstwa rolnego następcy w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (jedn. tekst: Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1990 r., sygn. akt: III CZP 109/89


Jeżeli szukasz pomocy w kwestii odwołania darowizny w Lublinie (teren całego województwa lubelskiego) i jej odzyskania albo obrony przed roszczeniem o zwrot przedmiotu darowizny, zapraszam do kontaktu i skorzystania z PORADY PRAWNEJ, a przedstawię Ci możliwości działania oraz poprowadzę Twoją sprawę.

 

Adwokat Justyna Jarentowska - pomoc prawna na miarę Twoich potrzeb. 

Beige Nude Simple Contact Us Instagram Post