Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Rozliczenie budowy domu na działce małżonka - Podział majątku Lublin

Własność działki - działka majątkiem osobistym

Często zdarza się, że jeden z małżonków otrzymał w darowiźnie lub kupił działkę przed ślubem, na której później małżonkowie ze wspólnych piniędzy postanawiają wybudować domu. Wcześniej jednak nie regulują kwestii prawnych działki, co po rozwodzie nastręcza niemałych trudności w rozliczeniu. 

Najlepiej jest zadbać o kwestie własności działki przed rozpoczęciem budowy - lecz najczęściej nikt o tym nie myśli, bo przecież "w małżeństwie wszystko jest wspólne". 

Uzasadnionym jest rozszerzenie wspólności majątkowej o nieruchomość, na której ma powstać dom. Są też inne sposoby na uporządkowanie kwestii prawnych nieruchomości, które można dostsować do indywidualnych potrzeb. 

Darowizna działki w czasie małżeństwa - czy wchodzi do majątku wspólnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieruchomości nabyte poprzez darowiznę jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego a także po zawarciu związku małżeńskiego wchodzą do majątku osobistego małżonka, który ją otrzymał. Wyjątek stanowi sytuacja w której darujący wyraźnie zaznacza, iż dana nieruchomość ma stanowić majątek wspólny małżonków.

Powyższe wynika z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. art. 33 pkt 2 zgodnie z którym do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Oznacza to, że w przypadku, gdy z treści umowy darowizny lub testamentu nie wynika, by wolą darczyńcy lub spadkodawcy było wejście nieruchomości do majątku wspólnego małżonków to nabyta w taki sposób nieruchomość będzie stanowiła wyłączną własność jednego z nich.

Czy własnosć domu jest wspólna, kiedy działka jest męża?

Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieruchomością w taki sposób, że stała się jej częścią składową.
 

Oznacza to, że wybudowany w czasie małżeństwa domu na działce małżonka, przynależy do tej nieruchomości i jest jego włąsnością. Drugiemu małżonkowi przysługuje roszczenie o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty właściciela działki. 

Małżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości może domagać się rozliczenia środków poniesionych przez niego na budowę domu Zgodnie bowiem z art. 45 § 1 k.r.o., każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Rozliczenia nakładów można dokonać w toku postępowania o podział majątku wspólnego

Kiedy i jak rozliczyć budowę domu na działce męża/żony?

Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego nie można już dochodzić roszczeń z tytułu zwrotu nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek odrębny.

Wszystkie roszczenia związane z podziałem majątku wypracowanego w czasie trwania małżeństwa należy rozliczyć w sprawie o podział mjaątku wspólnego. 

Należy jednak pamiętać, że jeżeli nie istnieje jako obiekt podziału wspólny majątek stron po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej, to roszczenia z tytułu zwrotu wydatków, nakładów i spłaconych długów przewidziane w przepisie art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podlegają rozpoznaniu w procesie.

Jak obliczyć nakłady - budowa domu na działce męża/żony Lublin?

Wartość tych nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych

 

Sprawy o podział majątku są skomplikowane i długotrwałe, wymagają przy tym kompleksowego spojrzenia na całokształt stosunków majątkowych jakie miały miejsce w czasie trwania małżeństwa. Warto zatem skorzystać z pomocy adwokata do spraw o podział majątku wspólnego po rozwodzie w Lublinie adwokat Justyny Jartentowskiej, która posiada bogate doświadczenie w takich sprawach. 

Beige Nude Simple Contact Us Instagram Post