Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Zgoda Dyrektora KOWR na wcześniejszą sprzedaż nieruchomości rolnej

Rodzice darowali mi nieruchomość rolną. Ja nie prowadzę gospodarstwa rolnego ani nie pracuję w branży rolnej. Z uwagi na zmianę okoliczności życiowych (choroba w rodzinie) chciałbym sprzedać tę nieruchomość. Słyszałem, że przez kilka lat nie mogę sprzedać darowanej mi nieruchomości rolnej, czy to prawda? Czy są jakieś sposoby na sprzedaż nieruchomości rolnej przed upływem tego zakazu?

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi nie dotyczą przeniesienia prawa własności tych nieruchomości pomiędzy biskimi. Można zatem swobodnie dokonywać darowizny nieruchomości rolnych na rzecz najbliższych. Obdarowany powinien zostać poinformowany przy transakcji, że obowiązuje go zakaz zbywania darowanej mu nieruchomości przez 5 lat od chwili nabycia (wcześniej, do 26.06.2019 r. okres ten wynosił 10 lat !, opis zmian ustawy znajdziesz tutaj).

Zakaz zbywania nieruchomości przez 5 lat

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W tym czasie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Wyjątki od zakazu zbywania przed upływem 5 lat

Przepisów o zakazie zbywania nieruchomości rolnych przez okres 5 lat nie stosuje się do nieruchomości rolnej:

 1. zbywanej lub oddawanej w posiadanie:

  - osobie bliskiej,
  - w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym,
  - jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz Krajowemu Ośrodkowi,
  - państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - spółce, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca,
  - spółce kapitałowej lub grupie kapitałowej, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. cb,
  - na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;

 2. nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego;
 3. położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1ha;
 4. położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Możliwość zbycia nierychomości za zgodą KOWR

Zakaz zbywania nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia nie jest bezwzględny. Ustawa przewiduje możliwość zbycia tej nieruchomości, jednak wymagane jest uzyskanie zgody na takie działanie.

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na zbycie nieruchomości, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.

Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie – wymogi

Wniosek o wyrażenie zgody pze Dyrektora KOWR na wcześniejsze zbycie nieruchomości lub oddanie nieruchomości rolnej posiadanie innym podmiotom jest rozpoznawany w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Co prawda wniosek ten nie ma sformalizowanych wymagań, jednak od poprawności jego sporządzenia zależy szybkość rozpatrzenia sprawy.

We wniosku powinny się znaleźć (co najmniej) takie informacje jak:

 • dane osobowe wnioskodawcy, adres, numer kontaktowy;
 • dokładne oznaczenie nieruchomości rolnej której dotyczy żądanie,
 • sprecyzowane żądanie – tj. określać czego konkretnie wnioskodawca się domaga od organu;
 • uzsadanienie żadania wraz z dowodami na twierdzenia stanowiące podstawę wniosku

Do wniosku o zgodę Dyrektora Generalnego KOWR należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości rolnej, której dotyczy wniosek;
 • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenia wydanego na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości rolnej, lub informacji o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
 • dokumenty potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku;

Zbycie nieruchomości rolnej bez zgody KOWR

Zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR jest nieważne.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresupodziału majątku ależy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące podziału majątku wspólnego zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebookuFacebook AGRO-PRAWO.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com; 

Podziel się tym wpisem!