Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Skuteczne wezwanie do zapłaty – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata

Jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą za dostarczone mu towary lub wykonane usługi, ustne wezwanie do zapłaty może okazać się niewystarczające.

Z reguły wierzyciele nie przykładają szczególnej uwagi do formy i treści wezwania do zapłaty. Bagatelizują jego znaczenie. Niejednokrotnie sprawa, z nieterminowo płacącym kontrahentem, kończy się na telefonicznym ponagleniu o zaległości i ustnym wezwaniu do zapłaty. Jednakże, na podstawie ustnego wezwania do zapłaty, w ewentualnym procesie sądowym, wierzyciel nie jest w stanie udowodnić, że takiego wezwania dokonał. Zgodnie natomiast z treścią art. 187 § 1 ustęp 3 Kodeksu postępowania cywilnego obliguje stronę wnoszącą pozew, do wskazania czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. To właśnie wezwanie do zapłaty stanowi dowód na podjęte przez powoda stronę próby pozasądowego rozwiązania sporu.

Forma pisemna

Pisemne wezwanie do zapłaty, sporządzone w sposób profesjonalny, poza wskazaniem wysokości zadłużenia, podstawy powstania wierzytelności, terminu zapłaty, rachunku bankowego oraz informacji o żądaniu odpowiednich odsetek winno informować dłużnika go o potencjalnych sankcjach, jakie mogą go spotkać, w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie należności.

To właśnie ten element sprawia, że wezwanie do zapłaty sporządzone przez adwokata odnosi skutek. Informacja o konsekwencjach prawnych i finansowych jakie spotkają dłużnika, w przypadku braku zapłaty w reakcji na wezwanie do zapłaty albo braku odpowiedzi na takie wezwanie najczęściej przemawia do dłużnika.

Zindywidualizowany charakter wezwania

Wezwanie do zapłaty sporządzone przez adwokata nosi cechy indywidualne. Odnosi się do umowy, faktury, okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Do wezwania dołączane jest także pełnomocnictwo wierzyciela. Cechy te sprawiają, że dłużnik nie traktuje takiego wezwania lekkomyślnie. Czuje się zazwyczaj zobowiązany odpowiedzieć na nie lub dokonać wpłaty. Posiada bowiem odczucie, że wierzyciel podjął stanowcze kroki w celu dochodzenia swoich roszczeń, a groźba konsekwencji prawnych i finansowych jest realna.

Odsetki za nieterminową zapłatę

Prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty określa kwotę, jakiej domaga się wierzyciel, podstawę powstania roszczenia (odwołując się do umowy czy faktury) oraz datę wymagalności tej kwoty. Wezwanie precyzyjnie określa także odsetki, jakie należą się wierzycielowi z tytułu opóźnienia w zapłacie. Odsetki mogą zostać wyliczone kwotowo na dzień sporządzenia wezwania lub określone od daty ich wymagalności do daty zapłaty, a ich wyliczenia winien dokonać dłużnik.

Zakreślenie ostatecznego terminu spłaty

Ważnym elementem wezwania jest zakreślenie terminu ostatecznej zapłaty. Termin ten stanowi bowiem graniczną chwilę, w której dłużnik może skorzystać z oferowanej przez wierzyciela możliwości polubownego zakończenia zaistniałego sporu. Po upływie tego terminu, dłużnik spodziewać się może dalszych kroków prawnych podejmowanych przez wierzyciela w celu egzekucji należności. To z kolei wiąże się niewątpliwie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

Powiększenie się istniejącego zobowiązania o koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego przez pełnomocnika

Wezwanie do zapłaty sporządzone przez adwokata stwarza u dłużnika realną obawę, że wierzyciel nie poprzestanie na samym wezwaniu. Skoro bowiem skorzystał z pomocy prawnika, spodziewać się może, że w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie nieuchronnie skierowana na drogę postępowania sądowego. Poinformowanie dłużnika o konsekwencjach procesu sądowego powinny wzbudzić u dłużnika refleksję co do możliwości znacznego powiększenia się już istniejącego zadłużenia. Dług wzrośnie bowiem o koszty procesu, na które składa się wpis sądowy, koszty zastępstwa prawnego oraz ewentualnej egzekucji sadowej.

Skuteczne doręczenie wezwania

Nie mniej istotnym jest sposób skierowania wezwania do zapłaty. Prawidłowe wskazanie adresu dłużnika, powinno opierać się na danych rejestrowych dłużnika (o ile jest przedsiębiorcą), a sama korespondencja powinna być wysłana listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Mamy wtedy pewność. co do skuteczności doręczenia oraz jego daty. Równolegle, warto jest skierować wezwanie droga elektroniczną.

Wezwanie do zapłaty sporządzone przy uwzględnieniu powyższych wskazówek, odniesie lepszy skutek niż wezwanie sporządzone na formularzu powszechnie dostępnym w sieci.

*****************

Każdy problem prawny powinien być rozpatrywany indywidualnie. Powyższe informacje są jedynie ogólnymi zasadami i zawierają jedynie streszczenie ogólnego zagadnienia.

W celu uzyskania indywidualnej i kompleksowej porady prawnej z zakresu egzekucji wierzytelności i dochodzenia roszczeń należy skontaktować się z adwokatem Justyną Jarentowską.

Mam nadzieje, że powyższe informacje okazały się pomocne. Jeśli dalej masz jakieś wątpliwości dotyczące nieterminowych płatności, zadaj pytanie w komentarzu poniżej. Postaram się Ci pomóc.

Ufam, że odpowiedziałam na Twoje pytania. Jeżeli zainteresował Cię wpis polub moją stronę na facebooku.

Źródła: zdjęcie: pixabay.com

Podziel się tym wpisem!