Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Pomoc dla zadłużonych rolników. Sprawdź czy spełniasz warunki!

Już 8 lutego 2019 r. wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Restrukturyzacją można objąć długi o charakterze pieniężnym powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne.

Jakie warunki należy spełnić:

Aby można było rozważyć zastosowanie restrukturyzacji podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, musi:

 • mieć miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • być osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • być właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym ;
 • być małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • co najmniej od 3 lat prowadzić działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, licząc od dnia powstania wobec tego podmiotu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego w odniesieniu do gruntów wchodzących w skład tego gospodarstwa,
 • być niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo być zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
 • nie znajdować się w likwidacji lub upadłości;
 • nie być objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Jakie są formy restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne:

Restrukturyzacja polega na:

1) udzielaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomocy publicznej w formie:

 • dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,
 • pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej,

2) udzielaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;

3) przejęciu przez Krajowy Ośrodek długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej pod warunkiem przeniesienia własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.

Aby uzyskać pomoc, należy sporządzić plan restrukturyzacji

zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, w którym, zawarte będzie:

 • opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy publicznej oraz opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu;
 • analizę i ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne;
 • opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;
 • wskazanie źródeł finansowania działań oraz prognozę efektów ekonomiczno-finansowych ich wdrożenia;
 • harmonogram wdrożenia działań oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacji;
 • wskazanie okresu restrukturyzacji, w którym nastąpi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacji oraz podpis osoby sporządzającej plan restrukturyzacji i podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne.

W przypadku udzielania pomocy publicznej, Agencja przeprowadza również kontrole w zakresie realizacji przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji.

Pomoc udzielona w ramach restrukturyzacji zadłużenia nie może przekroczyć 5 mln zł.

Pomoc dla zadłużonych rolników będzie udzielona w ograniczonym czasie i zakresie.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa wynosi:
1) w 2018 r. – 140 000 tys. zł;
2) w 2019 r. – 329 100 tys. zł;
3) w 2020 r. – 129 600 tys. zł;
4) w 2021 r. – 28 800 tys. zł;
5) w 2022 r. – 2 700 tys. zł;
6) w 2023 r. – 1 600 tys. zł;
7) w 2024 r. – 600 tys. zł;
8) w 2025-2027 r. – 0 zł.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, z danych z banków współpracujących z ARiMR wynika, że problemy ze spłatą kredytów bankowych ma 1690 producentów rolnych na kwotę 158,6 mln zł.

Z całą pewnością będzie to pomoc dla zadłużonych rolników, jednak na chwilę obecną trudno jest przewidzieć czy stosowanie tej instytucji będzie na tyle nieskomplikowane, że będzie z niej korzystało wielu zadłużonych rolników czy stanie się jedynie marginalną instytucją.

W kolejnych wpisach szczegółowo odniosę się do poszczególnych sposobów restrukturyzacji zadłużenia jak i do praktycznego stosowania tej ustawy.

Podziel się tym wpisem!