Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Adwokat alimenty Lublin: jak przygotować się do sprawy o alimenty?

Alimenty - czym są?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (m.in. art. 133 k.r.o.) Zgodnie z ich treścią do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, zobowiązani są oboje rodzice. Istotne znaczenie ma tu użyte przez ustawodawcę sformułowanie, że dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres obowiązku alimentacyjnego, czyli to w jakiej wysokości alimenty powinny być płacone, zależy od dwóch czynników:

1. od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz

2. od możliwości majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Ważne jest również zachowanie zasady tzw. równej stopy życiowej, która w praktyce oznacza, że dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie, na jakim żyją jego rodzice. Sąd, który wyda wyrok w sprawie o alimenty na rzecz dziecka, kierować się będzie zatem tymi właśnie kryteriami.

Jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka? 

Są to wszystkie potrzeby, których zaspokojenie jest niezbędne do prawidłowej i godnej egzystencji. Nie tylko typowe potrzeby biologiczne (np. żywienie), ale również inne potrzeby o charakterze tak materialnym, jak i niematerialnym, gwarantujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Innymi słowy rodzic ma obowiązek zapewniać dziecku środki w zakresie:

 • wyżywienia,
 • mieszkania,
 • ubrania,
 • pielęgnacji czy
 • higieny, 


ale również w zakresie wychowania dziecka:

 • rozwijać jego umiejętności i pasje,
 • dostarczać rozrywki,
 • zapewniać wypoczynek.

Warto pamiętać, że tzw. „usprawiedliwione potrzeby” nie będą takie same w każdym przypadku. Zawsze ustalane są indywidualnie, gdyż przy ich określaniu znaczenie mają osobiste cechy dziecka, m.in. wiek, stan zdrowia, dotychczasowa stopa życiowa oraz inne okoliczności konkretnej sprawy.

Potrzeby dziecka a zarobki rodziców

Usprawiedliwione potrzeby dziecka mogą kształtować się odmiennie w kontekście zasady równej stopy życiowej. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zarobki rodziców dziecka znajdują się na raczej niskim pułapie. Inaczej, gdy standard życia rodziców jest bardzo wysoki i również do takiego poziomu życia przywykło ich dziecko, które przykładowo uczęszcza na wiele dodatkowych zajęć indywidualnych, często podróżuje zagranicę, ma kosztowne zainteresowania, chodzi do prywatnej szkoły, nosi głównie markowe ubrania itp.

Podsumowując więc zauważamy, że usprawiedliwione i uzasadnione potrzeby dziecka zależą od konkretnej sytuacji faktycznej, a ponadto mogą wzrastać wraz ze wzrostem poziomu życia rodziców dziecka. Dokładnej analizy dokna prawnik od spraw o alimenty w Lublinie adw. Justyna Jarentowska. 

Koszty utrzymania dziecka - jak się przygotować do alimentów?

Warto pamiętać, że same twierdzenia nie wystarczą, a zestawienie wydatków powinno być należycie udokumentowane i poparte odpowiednimi dowodami.

Ponieważ istotnym elementem roszczenia są koszty utrzymania dziecka, musimy przedłożyć dowody wskazujące na wysokość ponoszonych na dziecko wydatków w zakresach dotyczących:

– edukacji (szkoła, przedszkole ewentualnie żłobek),

– wyżywienia,

– zakupu odzieży,

– ochrony zdrowia (pielęgnacja, higiena, leki),

– realizacji zainteresowań i pasji,

– rozrywki,

– wypoczynku i rekreacji,

– wydatków w zakresie mieszkaniowym.

Przed wytoczeniem sprawy o alimenty warto więc zgromadzić wszelkie dokumenty, dzięki którym zobrazujemy

 1. Realne bieżące koszty utrzymania dziecka. Dla przykładu będą to rachunki imienne i faktury dotyczące zakupu żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, środków pielęgnacyjnych, zakupu przyborów szkolnych itp.
 2. Do pozwu warto również dołączyć udokumentowane wydatki stałe – comiesięczne np. zaświadczenia ze szkoły, przedszkola czy żłobka, a także potwierdzenia wpłat na obiady, dowody wpłat za zajęcia dodatkowe ewentualnie bilety miesięczne.
 3. Obok wydatków, które mają stały comiesięczny charakter, warto również wykazać te koszty, które ponoszone są jednorazowo wyjazdy wakacyjne, kolonie, ferie, wycieczki szkolne, ubezpieczenie.
 4. Jeżeli ponosimy koszty związane z potrzebami dziecka wynikającymi z jego uzdolnień czy zainteresowań, to warto oczywiście dołączyć zaświadczenia o zajęciach dodatkowych i związanych z tym wydatkami, np. uczęszczaniem dziecka do szkoły muzycznej albo nauką języków obcych, jazdą konną itp.
 5. Jeśli dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, to jak najbardziej wskazane jest przedłożenie zaświadczeń od lekarza specjalisty (np. od okulisty, wskazanie do uczęszczania na basen, stwierdzenie alergii itp.).
 6. Znaczącym składnikiem kosztów utrzymania dziecka są również wydatki mieszkaniowe. Warto więc przedłożyć dowody opłat czynszowych oraz opłat za media (wodę, prąd, gaz, Internet, opał). Zwracam uwagę, że tu sąd weźmie pod uwagę koszty proporcjonalne do liczby domowników.

Dowody na możliwości zarobkowe rodzica

Wiadomo, że nie zawsze posiadamy wiedzę o aktualnych zarobkach ojca/matki dziecka lub nie jesteśmy w stanie pewnych faktów wykazać za pomocą odpowiednich dokumentów czy zaświadczeń. W tym zakresie można złożyć odpowiednie wnioski dowodowe i wówczas sąd zażąda od zobowiązanego wykazania jego dochodów. Najczęściej sąd zobowiązuje taką osobę do przedłożenia zaświadczeń od pracodawcy, do przedłożenia deklaracji podatkowych oraz wyciągów ze wszystkich posiadanych rachunków bankowych.

Uwaga – wykazanie sytuacji majątkowej w pozwie dotyczy obojga rodziców. Jeżeli to matka domaga się od ojca dziecka alimentów w konkretnej wysokości, to również powinna przedstawić sądowi swoją sytuację: gdzie pracuje, jakie osiąga dochody, jakie ponosi wydatki na własne utrzymanie.

Alimenty Lublin- adwokat od spraw aliemntacyjnych

Sąd zasądza alimenty w określonej wysokości w zależności od tego jak kształtują się usprawiedliwione potrzeby dziecka i jakie zdolności majątkowe mają jego rodzice.

Sąd kieruje się przy tym oceną zgromadzonego materiału dowodowego, zasadami doświadczenia życiowego i logiki.


Istotne znaczenie ma także okoliczność, w jaki sposób sprawowana jest piecza nad dzieckiem. Jeżeli na co dzień to matka sprawuje opiekę nad synem lub córką, to przyjmuje się, że swój obowiązek alimentacyjny wypełnia częściowo lub nawet w całości poprzez osobiste starania o wychowanie dziecka. Jeśli zatem przykładowo sąd ustali, że potrzeby dziecka kształtują się na poziomie 1500 zł miesięcznie, to jest możliwe, iż alimenty nie zostaną zasądzone od rodziców w częściach równych (po 750 zł), lecz sąd zobowiąże ojca do płacenia alimentów w kwocie odpowiednio wyższej.


Podkreślam, że w każdym postępowaniu o alimenty na dziecko, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Ochroną nie jest objęta wygoda lub interes któregokolwiek z rodziców. Przed wystąpieniem ze sprawą warto skonsultować się z prawnikiem od spraw o aliemnty w Lublinie adw. Justyną Jarentowską.

Zapamiętajmy, że do pozwu o zasądzenie alimentów konieczne jest dołączenie odpisu aktu skróconego dziecka.

Taki pozew nie podlega opłacie sądowej. Trzeba jednak określić tzw. wartość przedmiotu sporu – wylicza się ją jako sumę rocznego zobowiązania. Przykładowo, jeśli domagamy się alimentów w wysokości 1 000 zł miesięcznie, to wartość przedmiotu sporu musimy określić na 12 000 zł ( 1 000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku).

Pozew wraz z załącznikami składa się w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla pozwanego) w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Prowadzimy sprawy o alimenty w Lublinie ale również na obszarze województwa lubelskiego: Łęczna, Zamość, Tomasżów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik, Lubartów, Chełm, Opole lubelskie, Hrubieszów, świdniku, Łukowie. 

 

Od wielu lat skutecznie wspieram prawnie strony procesowe i udziela pomocy prawnej w obszarze świadczeń alimentacyjnych, rozwodów, uregulowania kontaktów z dzieckiem. W kancelarii lub przez telefon doradzam i odpowiada na pytania:

 • jak przygotować się do pozwu o alimenty na dziecko?
 • Koszty utrzymania dziecka – jak zebrać poprawnie dowody?
 • Podwyższenie alimentów na dziecko – jak poprawnie napisać pozew?
 • Jak udokumentować zarobki lub dochody rodzica?
 • „Alimenty bez rozwodu?” – gdy małżonek opuszcza rodzinę i odmawia łożenia na jej utrzymanie

Adwokat Justyna Jarentowska rozumie, że sprawy alimentacyjne na dzieci wymagają szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.