Menu
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA FIRM
akty założycielskie, umowy, statuty, regulaminy
Zobacz więcejZadzwoń
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
rozwody, podziały majątku wspólnego, Działy spadku
Zobacz więcejZadzwoń
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA
za szkody łowieckie, gradobicia, wypadki przy pracy w rolnictwie
Zobacz więcejZadzwoń
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE
WINDYKACJA I DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI
przez rolników, spółdzielnie, przetwórców, sprzedawców
Zobacz więcejZadzwoń
Blog

Klauzula wykonalności na KOWR, kiedy stroną procesu była Agencja Nieruchomości Rolnych – Uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 14 czerwca 2019 r., wydaną w sprawie III CZP 4/19, twierdząco rozstrzygnął wątpliwość, czy dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności w trybie art. 788 § 1 k.p.c. na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dalej również jako KOWR) sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej również jako ANR).

Zgodnie z treścią art. 788 par. 1 Kodeksu postęowania cywinego jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Na gruncie zmiany instytucjonalnej Agencji Nieruchomości Rolnej i utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w toku egzekucji sądowej powstała wątpilowość, czy możliwe jest egzekwowanie prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawach, gdzie stroną była ANR, a obecnie egzekucji rozczeń domaga sie KOWR. A jeśli jest możliwe, to w jaki sposób należy to wukazać na gruncie cytowanego artykułu.

Sąd Najwyższy, powołując się na treść art. 788 par. 1 k.p.c. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wyjaśnił, że:

Sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych można nadać klauzulę wykonalności na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bez potrzeby wykazywania przejścia uprawnienia objętego tym tytułem dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Wyjaśnić trzeba, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków zniesionej Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności:

  1. mienie Agencji Nieruchomości Rolnych stajeło się mieniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  2. wierzytelności i zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych stająły się wierzytelnościami i zobowiązaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
  3. stał się stroną umów i porozumień, których stroną była Agencja Nieruchomości Rolnych.

Na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeszły także prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa, decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mocy prawa wstąpił w ogół praw i obowiązków zneiesionej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstępuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wątpliwości pojawiały się, ponieważ cześć praw i obowiązków ANR przejmował KOWR oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozbicie obowiązków ANR na kilka podmiotów powodowało wątpliwość, który z podmiotów posiada uprawnienia do wystąpienia o klauzulę wykonalności i w jaki sposób wykazać to przejście uprawnień dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa nie stanowi bowiem ani dokumentu urzędowego ani prywatnego. Nastręczało to formalnych problemów z wykazaniem przejścia uprawnień.

Czekamy na uzasadnienie tej Uchwały, jednak wydaje się, że była ona konieczna choć oczywista.

Podziel się tym wpisem!